انجمن زیست شناسی نهاوند
 پروکاریوت ویوکاریوت

ویژگی های عمده سلولهای پروکاریوت ویوکاریوت

اجزاء سلولی

سلول های پروکاریوت

سلول های یوکاریوت

غشاء هسته

میکوپلاسما- باکتری ها- سیانوباکترها ندارند

تک سلولیها- جلبکها- گیاهان وجانوران پرسلولی دارای غشاء مضاعفی دراطراف هسته می باشند

DNA

حلقوی- به حالت نوکلئوئیدی همراه باپروتئین های شبه هیستونی

 درمیتوکندری وکلروپلاست مانندپروکاریوتهابوده

ودرهسته به حالت ترکیب باپروتئین های هیستونی وغیرهیستونی می باشد

رونویسیDNA

ازنوع چندژنی (پلی سیسترونی)

ازنوع تک ژنی (منوسیسترونی)

کروموزوم

منفرد

چندکروموزوم باشکل های مختلف

تقسیم

ساده (دوتایی)

میتوز- میوز

سیستم غشاء درونی

ندارند

دارند(دراندامک هایی مثل میتوکندری- گلژی

شبکه آندوپلاسمی- پلاستهاومانندآن)

میتوکندری

ندارند(آنزیم های تنفسی درغشاء سلول هستند)

دارند(آنزیم های تنفس هوازی درمیتوکندری هستند)

کلروپلاست

ندارند

تنهادرسلولهای گیاهان سبزوجوددارد

فتوسنتز

درباکتری ها ، بدون تولیداکسیژن

باتولیداکسیژن

هستک

ندارند

دارند

سانتریول

ندارند

دارند(جزدرسلولهای گیاهان عالی)

دیوارۀ اسکلتی

معمولاً دارای دیواره اسکلبتی سخت ومحکم اند

جزدراکثرسلولهای گیاهی دربقیه سلولهای یوکاریوت وجودندارد

جنس دیواره

لیپوپروتئین + لیپوپلی ساکارید

سلولز + همی سلولز

شبکۀER

ندارند

دارند

دیکتیوزوم(گلژی)

ندارند

دارند

واکوئل

(برخی دارای واکوئل گازی)

دارند

رنگدانه ها

کلروفیل باکتری+کلروفیلa+فیکوبیلین

انواع مختلفی ازکلروفیل+کاروتنوئید

ریبوزوم

s70s)30+s50)

درسیتوپلاسمs80(s40+s60)ودرمیتوکندری وپلاستهاs70

مزوزوم(چین خوردگی غشاء)

دارند

ندارند

تاژک

اغلب اززنجیرهای پروتئین درهم پیچیده هستند

از1+9جفت میکروتوبول

جریان پلاسمایی

ندارند

دارند

 

 تهیه کننده: مجتبی سیاوشی دبیرزیست شناسی نهاوند

 

|+| نوشته شده توسط مجتبی سیاوشی در یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹  |
 
 
بالا